AMD (åldersrelaterad makuladegeneration).

Åldersförändringar i gula fläcken är en mycket okänd sjukdom för många, trots att denna är den allra vanligaste orsaken till nedsatt syn bland äldre. Sjukdomen innebär kroniska förändringar i gula fläcken vilka medför att synskärpan försämras. Det blir därmed svårt att se detaljer och föremål kan upplevas som förvrängda och suddiga. Att raka linjer uppfattas som krokiga, så kallat krokseende, är ett vanligt kännetecknen på AMD. På fackspråk heter sjukdomen åldersrelaterad makuladegeneration eller AMD (Age-related Macular Degeneration). Två huvudformer av sjukdomen finns, en torr och en våt. Sjukdomarna har olika sjukdomsförlopp och påverkar synen i olika omfattning. Den torra formen är den vanligaste formen och utgör cirka 85 procent av alla AMD-fall. Den kännetecknas av så kallade drusen, det vill säga små gulvita prickar som uppstår i näthinnan. Vid torr form av AMD sker synnedsättningen långsamt och medför vanligtvis inte några omfattande synskador. Vid torr AMD förtvinar syncellerna gradvis och detaljseendet försämras långsamt. Förändringarna i ögat leder till att synskärpan försämras centralt i synfältet. I dagsläget finns det dock ingen behandling mot den torra formen av åldersrelaterad makuladegeneration. Den våta formen av AMD är betydligt allvarligare än den torra formen och svarar för 90 % av alla fall av kraftig synnedsättning orsakad av AMD. Symtomen uppträder mycket plötsligt och medför särskilt kraftigt försämrat detaljseende. Vid den våta formen av AMD bildas nya sjukliga blodkärl som växer in under gula fläcken. Dessa kärl är tunna, läcker lätt blod och orsakar ofta svullnader och blödningar. Våta formen av AMD kan leda till ärrbildning och förlust av ett stort antal synceller. Ingen av de två formerna av AMD påverkar sidoseendet och därmed ledsynen (förmågan att orientera sig). Sjukdomen angriper vanligtvis först det ena ögat men normalt kommer båda ögonen att påverkas över tid.

Tillbaka till föregående sida!